Chris van Dam staat nummer 47 op de kandidatenlijst van het CDA. In deze bijdrage doet hij een oproep tot het herwaarderen van de CDA uitgangspunten en onderstreept hij het belang van een krachtig sociaal, rechtvaardig, christendemocratisch geluid.

Deze zomer moest ik als kandidaat-kamerlid opnieuw het Program van Uitgangspunten van onze partij ondertekenen. Ik had dat vier jaar geleden ook gedaan, toen wat makkelijk. Deze keer deed ik dat anders. Ik heb het Program uitgebreid bestudeerd, ben gaan praten met leden van de commissie die het document opgesteld heeft. En ik ben gaan praten met een jongere generatie CDA’ers.

Tijdens die gesprekken ontdekte ik de hunkering naar een onderliggend verhaal, een gedeeld fundament. Die behoefte is nog steeds zeer groot. Maar ook de hoop om in de actuele politiek van het CDA vaker en meer die uitgangspunten te kunnen horen. Herkenbare christendemocratische politici die uitstralen dat ze gefundeerd zijn in en uit de voeten kunnen met onze kernbeginselen. Een lamp die niet onder de korenmaat wordt gehouden.

Peilers die pijlers verdringen
De laatste jaren is de invloed van marktonderzoek en politieke marketing een té grote rol gaan spelen. Dat is een probleem voor de gehele politiek. We koersen meer op veronderstelde kiezersgroepen die met actuele standpunten te paaien zijn, dan dat we onze eigen krachtbron benutten om leiderschap te tonen. In een aantal opzichten zijn we daarmee losgekomen van onze eigen, traditionele achterban. En zijn we onvoldoende herkenbaar en aantrekkelijk voor nieuwe leden en nieuwe kiezers.

Dat is risicovol. Want als je loskomt van wie je bent, dan duwt de actualiteit je alle kanten op. Tot in de armen van politieke partijen waar we verre van moeten blijven. Uitkijken dus. Wie met de tijdsgeest trouwt, is al gauw weduwnaar.

Wie met de tijdsgeest trouwt, is al gauw weduwnaar.

Terug naar de basis
Het is nodig dat we binnen onze partij ook het Program van Uitgangspunten opnieuw in handen nemen, actualiseren naar de eisen van deze tijd. Top of mind maken. Zoals dat eind vorige eeuw ook gedaan werd, toen de val van de muur leidde tot een volstrekt nieuwe verhouding tussen Oost en West. Veranderingen waarvan voorzien werd dat ze forse consequenties zouden hebben voor onze democratie, onze veiligheid, de welvaart, het milieu en onze cultuur. What’s new? Ook in onze tijd speelt veel. En ook nu hebben we als politieke partij behoefte aan een helder en stevig fundament, aan een gedeeld kompas.

De Corona-crisis, in combinatie met de vele uitdagingen op het vlak van samenleven, economie en duurzaamheid, laat zien hoe belangrijk het is een vast kompas te hebben. Maar ook een affaire als de Kinderopvangtoeslag, het thema duurzaamheid, de tweedeling in onze samenleving op basis van discriminatie, op basis van digitalisering. Ze rechtvaardigen een herbezinning van het CDA op zijn uitgangspunten. En ze moeten ertoe leiden dat die uitgangspunten weer leidend worden. Zoutend zout.

We moeten recht doen aan onze uitgangspunten én aan het mensbeeld dat de Bijbel ons aanreikt.

Pamflet
Zo vlak voor de verkiezingsdatum breng ik een pamflet uit met daarin een oproep om onze uitgangspunten explicieter kern van onze politieke stroming te maken. Geen vroom pleidooi voor christelijke getuigenispolitiek, maar politiek die een voorbeeld neemt aan het voorbeeldige leven van Jezus Christus, een perspectief dat velen aanspreekt, gelovig of niet. We moeten recht doen aan onze uitgangspunten én aan het mensbeeld dat de Bijbel ons aanreikt. Daarmee vergroten we de herkenbaarheid van de christendemocratie, ook als het gaat om de worsteling met die beginselen in concrete politieke situaties. Want helaas, die worsteling is er (bijna) altijd. Maar het is een worsteling die zich in iedere Nederlander afspeelt en daarmee onze politiek authentiek maakt.

De diversiteit binnen onze partij, ook als het gaat om de behoefte om meer of minder beginselvast politiek te bedrijven, maakt onze partij tot de krachtige middenpartij die zij al meer dan veertig jaar is. En dat moet zo blijven, juist ook door onze uitgangspunten up to date te houden. Ik breng dit pamflet uit in campagnetijd, zonder de verwachting te hebben dat we hier nu – in het heetst van de strijd – direct aandacht aan besteden. Maar verkiesbare politici moeten laten zien waar hun hart en prioriteit ligt en daarom is dit het moment. Dit pamflet is mijn bijdrage.


Chris van Dam, lid CDA-fractie Tweede Kamer Kandidaat kamerlid 2021, plek 47 lijst 3 CDA. Kijk op www.rechtdoen.nl voor zijn campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen,