We leven in een waanzinnige tijd waarin de wereld zoekt naar een nieuw evenwicht op alle fronten. De coronacrisis laat zien dat waarden als omzien naar elkaar en ieder mens telt van grote betekenis zijn. Er is sterke behoefte aan christendemocratische politici die inhoud geven aan de toekomstvisie ‘Zij-aan-Zij’, waarin deze waarden leidend zijn. Om hen hierbij actief en inhoudelijk te inspireren en ondersteunen is een netwerk opgericht dat waardegedreven politiek stimuleert: CDA Midvoor. Bij dezen een korte introductie.

Wat is CDA Midvoor?
CDA Midvoor pleit voor het CDA als brede volkspartij die met zijn eigen verhaal brede groepen in de samenleving aanspreekt en daarmee de partij weer stevig verankert in het politieke midden. We streven naar een CDA dat als moderne partij vooroploopt in politieke vernieuwing en debat en waar de stem van de leden serieus wordt genomen. Daarmee geven we met onze activiteiten concreet inhoud aan het motto van partijvoorzitter Rutger Ploum: vernieuwen, verdiepen en verbreden. Inmiddels hebben meer dan 100 CDA’ers zich aangesloten: actieve leden, afdelingsvoorzitters, gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeesters, statenleden en waterschapsbestuurders.

Politiek mét ambitie, zonder zondebokken
Globalisering, vergrijzing, klimaatverandering en individualisering hebben een sterke invloed op de samenleving. Door baanbrekende technologie lijkt ons leven steeds maakbaarder. Tegelijkertijd worden we door het coronavirus geconfronteerd met onze kwetsbaarheid en onze afhankelijkheid van anderen. De overheid is onmisbaar om het virus te bestrijden en de impact van de crisis op de economie te verzachten waar mogelijk. We worden opnieuw geconfronteerd met de schaduwzijde van het marktdenken en dus klinkt de maatschappelijke oproep tot verandering steeds luider.

Door het coronavirus worden we geconfronteerd met onze kwetsbaarheid en onze afhankelijkheid van anderen.

Deze veranderingen ontkennen door alles bij het oude te willen houden, werkt populisme in de hand. Veranderingen forceren roept weerstand op. Voor de ontkenners gaan deze veranderingen te snel en voor de versnellers niet snel genoeg. Juist nu bevindt de politiek zich op een balanceerkoord. Veranderingen moeten niet te snel gaan, want dan verliezen we de mensen. Evenwel moet een politicus de ambitie uit durven spreken hoe de wereld van morgen eruit ziet. Een realistische toekomstvisie is noodzakelijk: een wenkend perspectief met gevoel voor onderlinge verhoudingen als alternatief voor politieke partijen die eenzijdig inspelen op het gevoel van onbehagen bij thema’s als immigratie, de EU, het klimaat of de islam. De samenleving heeft baat bij een politiek die niet gemakzuchtig wijst naar zondebokken, maar over brede oplossingen kan nadenken.

Inwoners werden “klanten“. Een thuishulp kwam niet meer bij mensen thuis, maar bij “zorgcliënten“.

Nieuwe antwoorden vanuit onze kernwaarden
De samenleving vraagt om nieuwe antwoorden van de politiek. Het neoliberalisme, de dominante denkrichting van de afgelopen 40 jaar in Nederland, predikt individualisme en marktdenken. Inwoners werden klanten. Een thuishulp kwam niet meer bij mensen thuis, maar bij zorgcliënten. Daar waar de samenleving zich veelal op het recht van het individu beriep, daar leken we de opdracht van het individu voor de gemeenschap uit het oog te verliezen. Het beïnvloedde de samenleving, economie, overheid en het politieke spel. Een aantrekkelijke lijsttrekker werd bij politieke partijen belangrijker dan idealen en nieuwe partijen floreerden door onvrede aan te wakkeren en te polariseren.

CDA Midvoor pleit, met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht, voor herstel van waardegedreven politiek vanuit ons eigen christendemocratische verhaal. Met herkenbare en authentieke waarden als ieder mens telt, rentmeesterschap en omzien naar elkaar, willen we antwoorden formuleren op de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Uitgaan van samen, zij aan zij, als antwoord op polarisatie en verdeeldheid. Als er iets de afgelopen maanden duidelijk is geworden, dan is het dat we alleen samen Nederland maken.

Democratisch
Waardegedreven politiek kan voor CDA’ers niet zonder de D van democratisch. Mensen leveren graag hun inbreng als die wordt gehoord. Daarom pleiten we binnen het CDA voor politieke vernieuwing, een evenwichtiger debat, bij voorkeur meervoudige voordrachten en mogelijkheden voor iedereen om mee te praten.

Oók als een onderwerp binnen het regeerakkoord valt moeten we daar binnen de partij vrijelijk over kunnen debatteren.

Glashelder
Wanneer binnen de partij een breed geluid onder leden ontstaat over actuele thema’s, óók als zo’n onderwerp binnen het regeerakkoord valt, dan moeten we daar vrijelijk over kunnen debatteren. Een assertieve christendemocratische partij durft die discussie, geïnitieerd door de leden, aan. Ook wanneer het regeerakkoord misschien iets anders zegt. Leden maken immers samen met politici een partij tot wat ze is. Zo zal christendemocratische politiek weer herkenbaar, spannend en aansprekend worden. Voor de kiezer zal het glashelder worden waar het CDA voor staat.

Bart van Horck, Marco van Zandwijk, Nicolien Badura, Dave Ensberg-Kleijkers en Ad Koppejan zijn initiatiefnemers CDA Midvoor. Voor meer informatie, zie CDA-Midvoor.nl.