Is de dienstplicht een burgerrecht? Het weigeren of trachten te ontkomen aan de dienstplicht was ooit een heilig moeten in de jaren waarin door de Vietnamoorlog het militairisme zo ongeveer als bron van alle kwaad werd gezien. Maar was dat principiële dienstweigeren wel zo’n goed idee? Een vertaalslag naar de tegenwoordige tijd.

Negatieve morele spiraal
Politiek gezien is de invloed minder als je ergens niet bij betrokken bent. Een krijgsmacht zonder dienstplichtigen is door al dan niet goedwillende machthebbers eenvoudiger te manipuleren. Het bestaan van moderne fenomenen als we in de huidige tijden zien zoals de Wagnergroep, toont aan hoe eenvoudig tot wanhoop gedreven mensen (zelfs uit gevangenissen gehaald) misbruikt kunnen worden. Maar ook onze beroepslegers bestaan uit financieel afhankelijken. In tegenstelling tot de positie waarin dienstplichtigen zich maatschappelijk bevinden.

Het CDA is bij uitstek de partij die vanuit de historie visie kan tonen en het initiatief moet nemen om sociale ontaarding tegen te gaan.

Het in de wacht stellen van de dienstplicht was politiek gezien een uitholling van de democratie. Je verliest uiteindelijk (grond)rechten bij het verzaken van dergelijke plichten. Het tegenovergestelde is ook waar en dat maakt dit tijdens de verkiezingscampagne door Wopke Hoekstra afgestofte latent nog bestaande fenomeen de moeite waard om eens nader onder de loep te nemen. Vooral omdat de motivatie om dit weer ter discussie te stellen zijn oorsprong vindt in de negatieve morele spiraal waarin we terecht zijn gekomen

Verplicht
De band tussen de samenleving als geheel met de daarin levende individuen is aan structurele erosie onderhevig. Bijna zonder uitzondering is dat een zorg voor velen onder ons. Dat is ook de reden waarom het idee voor herinvoering van de dienstplicht door het CDA gedaan tijdens de laatste verkiezingscampagne zo enthousiast ontvangen werd en dat met name door vrijwilligers en diegenen die zich nog op enigerlei wijze maatschappelijk inzetten.

Laat iedere 18-jarige één jaar verplicht dienen met als vergoeding het minimumloon. Sluit dit af met een soort van diploma waarin een beoordeling staat. De voordelen zijn evident. Op een cruciaal moment in de ontwikkeling breng je alle leeftijdsgenoten, onafhankelijk van culturele en /of maatschappelijke achtergrond samen en vind een herijking plaats. Net als dat vroeger was als je in dienst ging. Dries van Agt lanceerde ooit het ethisch reveil. Het idee van herinvoering van de dienstplicht, die zowel militair als maatschappelijk vervuld kan worden, is een politieke keuze. Het CDA is bij uitstek de partij die vanuit de historie hier visie kan tonen en het initiatief moet nemen in het maatschappelijk debat om de algemeen veroordeelde sociale ontaarding tegen te gaan.

Generaties zullen elkaar leren waarderen en wederzijds ervaringen uitwisselen.

Dienstbaar
Stimuleer de jeugd zich dienstbaar te maken. Zo worden ze betrokken en leren ze in de praktijk wat het is om je in te zetten voor iets dat groter is dan jezelf. Dat deel van de bevolking dat zich al zo lang zorgen maakt over de verloedering zal het graag oppakken en extra gemotiveerd zijn om de kans te krijgen daadwerkelijk iets te doen. Je snijdt mogelijk zelfs de al ontstane banden door met die (soms criminele) elementen, die actief werven onder jongeren met verleidingen waaraan moeilijk weerstand is te bieden, vooral wanneer het perspectief elders ontbreekt. Bijkomend voordeel is dat met name die maatschappelijk moeilijk in te vullen posities, bijvoorbeeld de bejaardenhulp, juist met deze achtergrondgedachte ideaal zijn in te vullen. Generaties zullen elkaar leren waarderen en wederzijds ervaringen uitwisselen. De voordelen zijn zo evident.

Het CDA is bij uitstek de partij die hier leiding kan tonen om nieuw elan en perspectief te laten ontstaan. Dit idee komt voort uit het christendemocratisch gedachtengoed en sluit daar naadloos op aan. Wat mij betreft voegen we de daad bij het woord en stellen we een ‘werkgroep dienstplicht’ in. Laten we het initiatief nemen en niet dralen.

Philip Koudenburg is ondernemer groothandel en distributie van industriële verbruiksartikelen, betrokken CDA-lid en pleitbezorger van de herinvoering van de dienstlicht. Voor dat laatste kun je hem bereiken via philipkoudenburg@gmail.com